Relatii Internationale

IMG_7320Competenţe şi obiective generale
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul ştiinţelor sociale şi politice, precum şi a principiilor şi metodelor utilizate în domeniul studiat;
Capacitatea de a identifica sursele de informaţii, de a analiza şi interpreta date din contexte profesionale reale şi din literatura de specialitate;
Capacitatea de utilizare a tehnologiilor informatice moderne în desfăşurarea activităţilor din diverse tipuri de unităţi economice, administrative, învăţământ şi cercetare;
Capacitatea de comunicare efectivă orală şi scrisă în domeniul de specialitate în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
Capacitatea de a lucra în echipă;
Capacitatea de a preda conceptele specifice domeniului ştiinţelor sociale şi politice în învăţământul preuniversitar obligatoriu ( ciclul primar şi gimnazial) în măsura în care titularul diplomei de licenţă a parcurs şi promovat şi programul de studii psihopedagogice, nivelul I;
Capacitatea de însuşirea rapidă a conceptelor şi tehnologiilor noi care apar în domeniul studiat;
Capacitatea de a dezvolta în mod autonom procesele de învăţare;
Capacitatea de a compara idei, probleme şi soluţii cu specialiştii şi non-specialiştii;
Capacitatea de a identifica probleme şi de a propune soluţii, de a le susţine într-o manieră argumentativă;
Abilitatea de a strânge şi interpreta informaţia relevantă domeniului de studiu şi de a formula judecăţi ce includ reflecţii asupra unor probleme sociale, ştiinţifice sau etice semnificative;

Competenţe de specialitate
Capacitatea de analiză, sinteză şi modelare a fenomenelor şi proceselor caracteristice domeniului ştiinţelor social-politice;
Capacitatea de înţelegere  şi aplicare a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice relatiilor internationale si studiilor europene;
Capacitatea de soluţionare a problemelor specifice din domeniul stiintelor social-politice;
Familiarizarea cu instituţiile româneşti, cu cele ale Uniunii Europene şi cu cele internaţionale, înţelegerea proceselor decizionale ale acestora;
Capacitatea de a identifica problemele politice, analiza şi interpretarea lor din perspectiva teoriilor studiate;
Utilizarea argumentaţiei şi a cunoştinţelor relevante pentru a analiza fapte, tendinţe şi modele în societatea românească şi în spaţiul internaţional;
Capacitatea de a aplica politicile, reglementările şi instrumentele legale la situaţii sociale şi politice concrete;
Înţelegerea structurii şi funcţionării sferei publice.

Competenţe interpersonale
Capacitatea de a stabili şi dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate şi cooperare cu persoane, instituţii publice, mass-media, ONG-uri;
Capacitatea de a iniţia şi menţine relaţii funcţionale de muncă într-un mediu multicultural şi pluralist, bazat pe încredere reciprocă, empatie şi comunicare;
Capacitatea de a identifica aspecte strategice şi probleme sistemice, de a stabili priorităţi;
Utilizarea şi prezentarea  informaţiilor, a punctelor de vedere şi a conceptelor într-o formă concisă, bine structurată şi interesantă pentru o largă audienţă;
Tratarea tuturor persoanelor în spiritul demnităţii şi a respectului, indiferent de originea sau caracteristicile lor etnice, naţionale, religioase, rasiale, de gen sau stil de viaţă.

 

FUNCȚII SAU PROFESII PENTRU ABSOLVENȚII DE RELAȚII IINTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

– Analişti economici /politici;
– Analişti/redactori/documentarişti în sistemul mass-media.
– Ataşat, secretar, consilier diplomatic;
– Cercetători ştiinţifici în unităţi de cercetare;
– Consilier/expert în domeniul integrării europene şi euroatlantice;
– Consilier/expert în relaţii internaţionale, studii europene;
– Consilieri/experţi în cadrul ONG şi partidelor politice, sindicatelor;
– Consultanţi;
– Eurofuncţionar;
– Experţi în relaţii economice şi politice;
– Formatori pentru domeniul integrării europene;
– Funcţionar în administraţia publică, centrală, judeţeană, locală;
– Manageri de proiecte europene şi internaţionale;
– Mediatori europeni şi internaţionali în domeniul economic şi politic;
– Negociatori (inclusiv în rezolvarea conflictelor);
– Profesor de relaţii internaţionale, studii europene, istoria relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei la colegii, licee, gimnazii;
– Specialist în comunicare şi relaţii publice internaţionale.

OCUPAȚIILE CONFORM COR

– Referent relaţii externe – 241913;
– Consilier afaceri europene – 241949;
– Politolog – 244304;
– Comentator publicist – 245102;
– Editorialist – 245108;
– Consilier parlamentar european;
– Consultant proiecte europene;
– Consilier relaţii transnaţionale;
– Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.
– Referent relaţii externe (COR – 242215),
– Consilier afaceri europene (COR – 242214),
– Editorialist (COR – 264207),
– Comentator publicist (COR – 264201),
– Consilier institutii publice (COR – 111204),
– Consilier parlamentar (COR – 111230),
– Politolog (COR – 263304),
– Consilier organizatie politică (COR – 111401).

 

Principalele grupe de angajatori vizate sunt:

– Firmele multinaţionale,

– IMM-urile,

– Instituţiile publice locale, regionale şi naţionale,

– Organismele internaţionale,

– Organizaţiile şi instituţiile europene,

– ONG-urile,

– Birouri parlamentare.